Kompetent · Erfahren · Persönlich · Zielgerichtet · Durchsetzungsfähig · Bedarfsorientiert

ข้าพเจ้าดีใจที่ท่านพบเว็บไซต์ข้าฯระหว่างที่ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเยอรมันในอินเตอร์เน็ต ข้าฯหวังว่า ที่นี่ท่านจะพบข้อมูลที่ทำให้ความกลัวอนาคตของท่านจะหายไป และที่ทำให้ท่านกล้าที่จะบังคับใช้สิทธิข้องท่านต่อคู่สมรสของท่านหรือต่อบิดาหรือมารดาของบุตรของท่าน

ท่านเป็นคู่สมรสกับคนเยอรมันและ/หรือท่านมีบุตรกับคู่สมรสคนเยอรมัน และตอนนี้ท่านมีปัญหา และท่านจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือของทนายความเพื่อแก้ปัญหานั้น ส่วนใหญ่ปัญหานั้นเป็นปัญหาด้านการเงิน หรือปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับบุตรหรือเกี่ยวกับการหย่า ท่านมีโอกาสและสิทธิขึ้นศาลได้เพื่อบังคับใช้ข้อเรียกร้องของท่านหรือข้อเรียกร้องของบุตรของท่านต่อคู่สมรสของท่านหรือต่อบิดาของบุตร แม้ว่าท่านหรือบุตรของท่านอยู่ที่ประเทศไทย

ถ้าท่านมีปัญหาทางปัญหากฎหมายครอบครัว ข้าพเจ้าเป็นคนที่ช่วยท่านได้ ข้าฯเป็นทนายความประจำกฎหมายครอบครัว และในขอบเขตสาขาวิชานั้นข้าฯจัดการการแก้ปัญหาทางกฎหมายของคู่สมรสที่มีสัญชาติที่แตกต่างกัน

น่าเสียดายบ่อยครั้งเป็นอย่างนี้ หลังการจดทะเบียนสมรส หรืออย่างน้อยที่สุดหลังการแยกทางกัน คู่สมรสคนเยอรมันที่สมรสกับผู้หญิงไทยหรือกับผู้ชายไทยปฏิบัติต่อเขาโดยไม่เคารพ และเขาปฏิเสธการให้ความส่งเสียแก่คู่สมรสและบุตรที่เขามีด้วยกัน ซึ่งเขามีสิทธิรับได้

ในหลักการท่านมีสิทธิว่า คู่สมรสของท่านหรือบิดาหรือมารดาของบุตรของท่านต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่ท่าน และเขาก็ต้องทำการส่งเสียทางด้านเงินสำหรับบุตร และภายในขอบเขตการหย่าท่านก็มีสิทธิที่จะมีการแบ่งสิทธิรับเบี้ยบำนาญได้ส่วนที่ถูกรับระหว่างเวลาเป็นคู่สมรสกัน และทรัพย์สินส่วนที่รับเพิ่มขึ้นระหว่างเวลาเป็นคู่สมรสกัน ในอัตราคนละครึ่ง

บ่อยครั้งต้องมีคดีศาลเพื่อบังคับใช้สิทธินั้น เพราะว่าคู่สมรส/บิดามารดาบุตรคนมากพยายามทำให้มีการจ่ายเงินจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การทดแทนทำให้มีเบี้ยบำนาญที่เท่ากัน คือ การแบ่งสิทธิรับเบี้ยบำนาญได้ส่วนที่ถูกรับระหว่างเวลาเป็นคู่สมรสกัน มันถูกดำเนินการตามกฎหมายเวลามีการหย่า

ถ้าท่านได้ทำสัญญาการสมรส การมีผลบังคับใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างเคียงเฉพาะกรณี สัญญาการสมรสจำนวนมากที่บุคคลที่มีสัญชาติต่างประเทศเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ และมันผ่านพ้นการตรวจสอบโดยศาลไม่ได้ จึงในทุกกรณีการตรวจสอบสัญญามีเหตุผล

ข้าพเจ้าดูแลรักษาผลประโยชน์ของท่านทั้งนอกศาลและในศาล

ข้าพเจ้าสมรสกับผู้หญิงคนไทยมาหลายๆปีแล้วโดยเรามีความสุขกัน และข้าฯเป็นบิดาของลูกสาวที่เรามีด้วยกัน น่าเสียดายข้าฯยังพูดภาษาไทยไม่เป็น แต่พนักงานของข้าฯย่อมพูดและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่อง ท่านจึงมีโอกาสติดต่อกับข้าฯได้โดยท่านใช้ภาษาไทย แต่ที่ศาลภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ เพราะฉะนั้นในวันเวลาที่ศาลพิจารณาคดี ถ้าความรู้ของท่านในภาษาเยอรมันไม่พอใช้ที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีได้ และถ้าศาลได้สั่งว่าท่านต้องมาปรากฏตัว เราจำเป็นต้องมีล่ามผู้แปลภาษาไทยสำหรับการพิจารณาคดีนั้น ศาลสั่งล่ามโดยตรง

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าอยากพูดถึงเรื่องที่บ่อยครั้งทำให้คนไม่เรียกร้องสิทธิของเขาคือ ค่าใช้จ่าย

การสั่งทนายความและหลังจากนั้นการขึ้นศาลย่อมทำให้เกิดค่าต่างๆ ซึ่งในหลักการทีแรกท่านต้องจ่ายมันในฐานะเป็นผู้สั่ง ในกรณีท่านชนะความ คู่ความฝ่ายอื่นต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายท่าน แม้กระนั้นต่อศาลและต่อทนายความท่าน ซึ่งมีฐานะเป็นผู้สั่ง เป็นลูกหนี้ที่ต้องจ่ายค่าต่างๆ ถ้าไม่สามารถเก็บเงินค่านั้นได้จากคู่ความฝ่ายอื่น

ถ้าท่านมีสถานภาพด้านเงินว่าไม่สามารถจ่ายค่าทนายความหรือค่าศาลได้ ท่านมีโอกาสร้องขอการอนุมัติเงินช่วยเหลือสำหรับการปรึกษา (สำหรับเรื่องนอกศาล) หรือเงินช่วยเหลือเพื่อจ่ายค่าคดีศาลได้ (สำหรับคดีศาล) ท่านควรจะตรวจเรื่องนั้นในทุกกรณี

ถ้าเงื่อนไขสำหรับการรับเงินช่วยเหลือนั้นถูกปฏิบัติแล้ว กรมการคลังจะจ่ายค่าทนายความและค่าศาลของท่าน

ท่านหาเอกสารที่จำเป็นได้ในเว็บไซต์ของข้าพเจ้าในภาค “ดาวน์โหลด” ข้าฯพยายามจะเสนอคำแปลเป็นภาษาไทยของแบบฟอร์มนั้นอีกไม่นาน ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น

ที่ประเทศเยอรมนีอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับคดีศาลถูกกำหนดไว้โดยสภานิติบัญญัติ สำหรับงานที่ข้าพเจ้าทำที่ประเทศเยอรมนีข้าฯคิดค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

อนึ่ง ข้าพเจ้าไปทำธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นประจำ และตามการตกลงเวลานั้นข้าฯยินดีทำการพูดกับลูกความที่กรุงเทพฯหรือที่หัวหิน หรือตามกรตกลงที่เมืองอื่นก็ได้

เพื่อทำการแทนท่านได้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องรับหนังสือมอบอำนาจที่ถูกเซ็นชื่อโดยท่าน ท่านดาวน์โหลดมันได้จากภาค “ดาวน์โหลด” ของเว็บไซต์ข้าฯ และข้าฯก็จำเป็นต้องรับสำเนาหนังสือเดินทางของท่าน

ข้าพเจ้าสามารถช่วยคนใกล้ชิดหากพวกเขาเหล่านั้นมีปัญหาเกียวกับกฎหมายครอบครัวเช่นกัน

ข้าพเจ้ารับว่าความทั่วราชจักรในสหพันธ์เยอรมนี

 

อิมพริ้นท์

หนังสือมอบอำนาจสำหรับทนายความ เบราเออร์